Eerst zelf proberen.

Ik meld mij aan als (nieuw)

Lid van
SiU Heerhugowaard

GegevensGeslacht *
ManVrouw
Voornaam *

Achternaam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Telefoonnummer *

Mobiel nummer

Emailadres (ouders) *

Wordt lid met ingang van *

Zijn er gezondheidsredenen waar de leiding rekening mee moet houden?
Zo ja, welke.

Ik geef toestemming voor het gebruiken van foto’s voor de website, Facebook en Instagram pagina van SiU Heerhugowaard.*

Bent u al eerder lid geweest van SiU Heerhugowaard? *
JaNee
Overige opmerkingen

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?


LessenGaat les(sen) volgen vanaf *

Lessen *
Ouder en KindKleutergymAcrogymStreetdanceTurnenTrampoline springenVolwassenen

Op dag *
maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag

Tijd *

Locatie *
Van VeenwegGranaatWeegbreeJan Glijnisweg ('t Kruis)UmbriëllaanSmaragdDe Draai

Wilt u meer lessen volgen? Noteer hieronder waar, wanneer en op welke tijd.


SEPA MachtigingBij deze machtig ik SiU Heerhugowaard te Heerhugowaard om bedragen van mijn rekening af te schrijven wegen contributie en eventuele wedstrijdkosten. Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag, binnen 8 weken na afschrijving, zonder opgaaf van redenen bij mijn bank terug te vorderen. De machtiging eindigt automatisch na het beëindigen van het lidmaatschap. De machtiging mag alleen verstrekt worden door personen van 18 jaar of ouder.

Naam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

IBAN nr. *


Voorwaarden1. De overeenkomst van het lidmaatschap wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan op het daarvoor bestemde formulier.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 uur sport in de week.

3. Leden van SiU Heerhugowaard worden automatisch lid van de sportbond KNGU en zijn via de KNGU tijdens de sport verzekerd middels een WA- en ongevallenverzekering.

4. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. De lescontributie wordt per jaar in augustus per incasso geïncasseerd. De bondscontributie wordt in het begin van het seizoen geïncasseerd. Eventueel wedstrijdgeld wordt in oktober geïncasseerd. Inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste keer lescontributie geïncasseerd.Indien de incasso na 3x niet geïnd kan worden dient u zelf de contributie over te maken. Bij het niet tijdig voldoen van de contributie is het bestuur gemachtigd hiervoor maatregelen te treffen. U kunt alleen lid worden indien u een SEPA-machtiging afgeeft.

5. Bij tussentijds lid worden, is men lescontributie verschuldigd vanaf de 1e of 15e van de lopende kalendermaand. De contributie inclusief inschrijfgeld wordt per incasso geïnd.

6. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

7. Indien door ziekte van een leerkracht geen les gegeven kan worden, zal het bestuur voor de eerstvolgende les voor een vervanger zorgen.

8. Opschorting van de lescontributie gebeurt alleen na schriftelijke melding bij de ledenadministratie bij zwangerschap, zwemlessen en blessure of ziekte van tenminste vier weken. Bij twijfel dient een doktersverklaring ingeleverd te worden.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt, blijft men niettemin de jaarlijkse contributie en alle daaruit voortkomende kosten, zoals de bondscontributie, verschuldigd.

10. Wanneer door (onvoorziene) omstandigheden de lessen verschoven/verplaatst moeten worden naar andere dagdelen/tijdstippen zal geen restitutie worden verleend.11. Leden die aan wedstrijden deelnemen zijn verplicht tijdens de wedstrijden het tenue van de vereniging te dragen.12. Afmeldingen dienen vóór 1 juni schriftelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Bij een leeftijd van 17 jaar of jonger moet dit gebeuren door een van de ouders of verzorgers van het lid. Bij het in gebreke blijven hiervan is men € 20,- kosten per lid verschuldigd.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden gaat u tevens akkoord met de machtiging tot automatisch incasso. Bij een leeftijd van 17 jaar of jonger dienen de ouders of verzorgers akkoord te gaan met de voorwaarden. Na het versturen van het formulier krijgt u een bevestiging van uw inschrijving op het opgegeven e-mailadres. De inschrijving is pas compleet wanneer u de e-mail aan ons beantwoord ter verificatie. Zie hiervoor de instructie in de ontvangstbevestiging van uw inschrijving.

Ik ga akkoord met de voorwaarden *
akkoord

VragenlijstHieronder staan een aantal activiteiten/taken van onze vereniging vermeldt waarbij wij uw hulp kunnen gebruiken. Wij verzoeken u in te vullen als u hulp wilt bieden bij één van de volgende activiteiten/taken:

Taken binnen de vereniging
Bestuurslid (zie website)Coördinator (zie website)

Activiteiten binnen de vereniging
ActiviteitencommissieOnderlinge wedstrijden / SiU GalaGeldinzamelingsactieEindshow StreetdanceVervoer materialen voor een wedstrijd (vrachtwagen)Ophalen toestellen + leggen turnvloer (2 tot 3x per jaar), bij voorkeur mannenTerugbrengen toestellen + opruimen turnvloer (2 tot 3x per jaar), bij voorkeur mannenRedactie Clubblad/Nieuwsbrief (min. 2x per jaar)
Anders nl.: Vul uw medewerking hieronder in