Skip to main content

 1. De overeenkomst van het lidmaatschap wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan op het daarvoor bestemde formulier in papieren versie of online in te vullen.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 uur sport in de week.
 3. Leden van SiU Heerhugowaard worden automatisch lid van de sportbond KNGU en zijn via de KNGU tijdens de sport verzekerd middels een WA- en ongevallenverzekering.
 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. De lescontributie wordt per jaar in augustus per incasso geïncasseerd. De bondscontributie wordt in het begin van het seizoen geïncasseerd. Eventueel wedstrijdgeld wordt in april/mei geïncasseerd. Inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste keer lescontributie geïncasseerd.Indien de incasso niet geïnd kan worden dient u zelf de contributie over te maken. Bij het niet tijdig voldoen van de contributie is het bestuur gemachtigd hiervoor maatregelen te treffen.  U kunt alleen lid worden indien u een  machtiging afgeeft. 
 5. Bij tussentijds lid worden, is men lescontributie verschuldigd vanaf de 1e of 15e van de lopende kalendermaand. De contributie inclusief inschrijfgeld wordt per incasso geïnd.
 6. De lescontributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
 7. Indien door ziekte van een leerkracht geen les gegeven  kan worden, zal het bestuur voor de eerstvolgende les voor een vervanger zorgen.
 8. Opschorting van de lescontributie gebeurt alleen na schriftelijke melding bij de ledenadministratie bij zwangerschap, blessure of ziekte van tenminste vier weken. Bij twijfel dient een doktersverklaring ingeleverd te worden.
 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt, blijft men niettemin de jaarlijkse contributie en alle daaruit voortkomende kosten, zoals de bondscontributie, verschuldigd.
 10. Wanneer door (onvoorziene) omstandigheden de lessen verschoven/verplaatst moeten worden naar andere dagdelen/tijdstippen zal geen restitutie worden verleend.
 11. Leden die aan wedstrijden deelnemen zijn verplicht tijdens de wedstrijden het tenue van de vereniging te dragen.
 12. Afmeldingen dienen vóór 1 juli schriftelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Bij een leeftijd van 15 jaar of jonger moet dit gebeuren door een van de ouders of verzorgers van het lid. Bij het in gebreke blijven hiervan is men € 23,- voor jeugd of € 28,- voor volwassenen per per lid verschuldigd.